اخبار

بانک اقتصاد نوین، به جمع مشتریان بادبان پیوست.

بانک ملت، به جمع مشتریان بادبان پیوست.

بانک ملت در راستای انجام پروژه‌ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) اقدام به خریداری نرم‌افزار بادبان نمود.

نرم‌افزار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بادبان، هم‌اکنون در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ عملیاتی‌سازی شده است.

بانک تجارت به جمع مشتریان بادبان پیوست.

هم‌اکنون از نرم‌افزار مدیریت امنیت اطلاعات بادبان در راستای پیشبرد پروژه‌ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در بانک تجارت بهره گرفته می‌شود.

بانک پارسیان به جمع مشتریان بادبان پیوست.

بانک پارسیان در راستای طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و نگه‌داشت سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به جمع بهره‌برداران از نرم‌افزار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بادبان پیوست.

سازمان مرکزی بنادر و دریانوردی به‌همراه پنج بندر مهم کشور، به جمع مشتریان بادبان پیوستند.

شرکت رایانه خدمات امید به جمع مشتریان بادبان پیوست.

شرکت رایانه خدمات امید جهت پیشبرد فعالیت‌های مربوط‌به پروژه‌ی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات، از نرم‌افزار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات بادبان بهره می‌برد.

صفحه‌ها