سوزن‌بان، سامانه‌ی توازن‌گر بار

سوزن‌بان، سامانه‌ی توازن‌گر بار

سوزبان، سامانه‌ی توازن‌گر بار، محصولی راهبردی از شركت داده پردازان آبشار است كه برمبنای نياز روزافزون سازمان‌ها به ابزارهای مديريت بار كاری طراحی و توليد شده است. سوزن‌بان، با پشتيبانی از گستره‌ی وسيعی از پروتكل‌های كاربردی، بهره‌گيری از الگوريتم‌های پيشرفته‌ی توازن بار و انجام كنترل‌های خودكار جهت شناسایی وضعيت جاری عمليات، قادر به ايفای نقشی كليدی در مديريت بار كاری است.

  • پشتيبانی از پروتكل‌های مختلف كاربردی
  • بهره‌گيری از الگوريتم‌های پيشرفته جهت انتخاب كارگزار مورد نظر برای هدايت بار كاری
  • بهره‌مندی از كنترل‌های شناسایی وضعيت عمليات روی كارگزارها
  • گزارش‌دهی وضعيت بار كاری
  • مديريت نشست‌ها ميان كارگزارهای مختلف