نقشه‌ی جامع علمی سلامت

نقشه‌ی جامع علمی سلامت

طراحی و پياده‌سازی سامانه‌ی پرسشنامه‌های نقشه‌ی جامع علمی سلامت مربوط‌به اعضای هيأت علمی دانشجويان تحصيلات تكميلی برای مركز تحقيقات بهره‌برداری از دانش سلامت وابسته‌به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

درباره مشتری

مركز تحقيقات بهره‌برداری از دانش سلامت، مركزی وابسته‌به دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران است كه پروژه‌ای را در راستای نقشه‌ی جامع علمی سلامت كشور در حوزه‌ی سنجش ميزان آشنایی اعضای هيأت علمی و دانشجويان تحصيلات تكميلی دانشگاه‌ها در قالب پرسشنامه‌های متناظر تعريف نمود. گروه مديريت محتوا در شركت داده پردازان آبشار، پرسشنامه‌های مورد نظر را در قالب سامانه‌ای مبتنی‌بر وب طراحی و پياده‌سازی نمودند. اين سامانه، در مدت 6 ماه فعاليت، موفق به گردآوری پرسشنامه از بيش‌از 1000 نفر عضو هيأت علمی و دانشجوی تحصيلات تكميل گرديد.

خدمات ارائه شده

كليات خدماتی كه در متن اين پروژه به كارفرما ارائه شده است، عبارتند از:

  • طراحی و پياده‌سازی پرسش‌نامه‌ها در قالب سامانه‌ی مديريت محتوا
  • پياده‌سازی جريان‌كاری تكميل پرسشنامه‌ها
  • يكپارچه‌سازی سامانه با جريان‌كاری تكميل پرسشنامه‌ها
  • توليد و ارائه‌ی گزارش‌های تفصيلی از نتايج پرسشنامه‌های تكميل‌شده
  • ميزبانی سامانه